Facebookgoogle_plus

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Skierniewice

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Skierniewice 

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,
ul. Konstytucji 3-go Maja 6,
96-100 Skierniewice.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00.
Pomoc świadczona przez radców prawnych i adwokatów.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 12.00-16.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację Togatus Pro Bono.

Pomoc prawną mogą udzielać: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi lub osoby, które posiadają tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebookgoogle_plus
Scroll Up