Facebook

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Świnoujście

Nieodpłatna - darmowa pomoc prawna - Świnoujście

Punkt zlokalizowany w budynku przychodni w Świnoujściu,
ul. Dąbrowskiego 4,
pokój 116.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 15.00-19.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 15.15-19.15,
czwartek: 15.15-19.15,
piątek: 8.00-12.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: wrzesień 2018 r.

Nieodpłatna - darmowa pomoc prawna - Świnoujście

Punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Domu Kultury na Warszowie,
ul. Sosnowa 18,
pokój 4.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13.00-17.00,
wtorek: 10.00-14.00,
środa: 10.00-14.00,
czwartek: 10.00-14.00,
piątek: 10.00-14.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: wrzesień 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook
Scroll Up