Facebook

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Słupsk

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Słoneczna 15d,
tel. 59 840 16 70.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 11:00-15.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka,
ul. Leszczyńskiego 17.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 13:00-17.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Hubalczyków 7,
tel. 693 393 085.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14:00-18.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
ul. Niedziałkowskiego 6,
tel. 883 800 203.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14:00-18.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook
Scroll Up