Stosunek pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy

2021-05-04 Off By admin
Stosunek pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy

Informacje o najczęściej pojawiających się zagadnieniach związanych ze stosunkiem pracy w pytaniach prawnych i odpowiedziach pod nadzorem merytorycznym profesjonalnego prawnika
Opiekunem działu prawo pracy jest radca prawny.
Pracownikiem jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Tak. Pracodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają pracowników. Warunkiem dla uznania, że każdy z powyższych podmiotów jest pracodawcą jest fakt zatrudniania pracowników.
Tak samo należy traktować wspólnotę mieszkaniową, która będzie pracodawcą jeżeli będzie zatrudniała pracowników.
Kto w imieniu pracodawcy podejmuje decyzje wobec pracowników?

Odpowiedzi na pytania nie są poradami prawnymi w żadnej indywidualnej sprawie. Aby skorzystać z porady prawnej należy udać się do radcy prawnego lub adwokata.


Kim jest pracownik?

Czy osoba fizyczna może być pracodawcą?

Pracodawca, będący osobą fizyczną sam podejmuje decyzje wobec pracowników. Może też wyznaczyć do podejmowania decyzji inną osobę.

Pracodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, podejmuje decyzje wobec pracowników poprzez osobę zarządzającą lub organ zarządzający. Np. Prezes, zarząd, lub wyznaczona do tego osoba.

Kto może być pracownikiem?

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Dopuszczalne jest również, aby pracownikiem była osoba młodociana (taka, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat), jednak z pewnymi ograniczeniami.
Wolno zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że konkretna praca nie zagraża ich zdrowiu.

Szczegółowe ograniczenia w zatrudnianiu młodocianych osób reguluje art. 191 Kodeksu pracy.

Czym jest stosunek pracy?

Jest to forma dwustronnego, wzajemnego zobowiązania. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Czym jest domniemanie stosunku pracy?

Domniemanie stosunku pracy jest założeniem, że jeżeli osoba wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz drugiej osoby, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez drugą osobę, a ta druga osoba wypłaca wynagrodzenie, to bez względu na nazwę umowy, jaką osoby te nadały umowie, to taki stosunek będzie stosunkiem pracy.

Kodeks pracy zakazuje zastąpienie umowy, która spełnia określone powyżej warunki jakąkolwiek inną umową.

Facebook