Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Konin

2018-10-02 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Konin

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Konin

Nieodpłatna - darmowa pomoc prawna - Konin

Punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie,
ul. płk. Witolda Sztarka 1,
pok. nr 14.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 10.00-14.00 - radcowie prawni.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: wrzesień 2018 r.

Nieodpłatna - darmowa pomoc prawna - Konin

Punkt zlokalizowany w budynku PKS w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie,
ul. Zakładowa 4,
I piętro.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 10.00-14.00 - radcowie prawni.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: wrzesień 2018 r.

Nieodpłatna - darmowa pomoc prawna - Konin

Punkt zlokalizowany w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie,
ul. Południowa 2.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 12.00-16.00.

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie (62-500 Konin ul. PCK 13, tel. 63 240 61 93).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: wrzesień 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook