Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Legnica

2018-01-18 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Legnica

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Legnica

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Legnica 

Urząd Miasta Legnicy,
Wydział Geodezji i Kartografii,
ul. Kościuszki 38,
tel. 76 723 31 73 wew. 44.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00 oraz 13.00-17.00.

Pomoc świadczona przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Legnica 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,
ul. Witelona 8,
tel. 76 723 31 00 wew. 44.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00 (radca prawny),
poniedziałek-piątek: 12.00-16.00 (adwokat).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook