Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Piaseczno

2017-11-27 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Piaseczno

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Piaseczno

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Piaseczno 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14, 
pok. nr 12,

05-500 Piaseczno.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek-Piątek
Godziny: 8.00-12.00.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 
05-500 Piaseczno.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek-Piątek
Godziny: 12.00-16.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Piaseczno 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny,
ul. Chyliczkowska 20,
05-500 Piaseczno.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek,
Godziny: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, KRS 0000153951.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook