Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Lesznowola

2017-11-28 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Lesznowola

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Lesznowola

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lesznowola

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach,
ul. Przyszłości 8.

Godziny przyjęć: 
wtorek godz. 13.00 – 17.00,
czwartek godz. 16.00–20.00,
piątek godz. 8.00–12.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lesznowola

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli,
ul. Szkolna 3.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek godz. 8.00–12.00
środa godz. 14.00–18.00

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook