Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Wilanów

2017-11-20 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Wilanów

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Wilanów

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Warszawa Wilanów  

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
ul. Klimczaka 4.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.
Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 12.00 – 16.00,
Wtorek: 12.00 – 16.00, 
Środa: 16.00 – 20.00,
Czwartek 16.00 – 20.00, 
Piątek 12.00 – 16.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(z siedzibą ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 8.00 – 12.00,
Wtorek: 8.00 – 12.00,
Środa: 8.30 – 12.30,
Czwartek: 8.30 – 12.30,
Piątek: 8.00 – 12.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook