Rozwód tani, szybki i skuteczny

2020-01-20 Off By admin
Rozwód tani, szybki i skuteczny

Odpowiedzi na pytania nie są poradami prawnymi w żadnej indywidualnej sprawie. Aby skorzystać z porady prawnej należy udać się do radcy prawnego lub adwokata.

Ile kosztuje rozwód?

Aby złożyć w sądzie okręgowym pozew o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych.

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Kiedy sąd udzieli rozwodu?

Sąd udzieli małżonkom rozwodu w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, a ponadto po upewnieniu się, że w wyniku rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz rozwód nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Tak. Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy:

  • nie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia;

  • w wyniku rozwodu ucierpi dobro małoletnich dzieci małżonków;

  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia a drugi małżonek nie wyrazi zgody na rozwód a zgoda nie będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Czy podczas rozprawy rozwodowej trzeba ustalać, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia?

Tak. Sąd w wyroku orzeka, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Wyjątek stanowi rozwód na zgodne żądanie małżonków. W tym przypadku sąd zaniecha ustalania winnego rozwodu.

Jakie inne kwestie sąd ustala podczas procesu o rozwód?

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dziećmi oraz ustala w jakiej wysokości każdy z rodziców będzie ponosił koszty utrzymania i wychowania dzieci.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie to sąd rozstrzyga również o sposobie korzystania z tego mieszkania.

Czy podczas rozwodu konieczne jest dokonanie podziału majątku małżonków?

Nie. Podział majątku nie jest niezbędnym elementem w procesie rozwodowym. Na wniosek każdego z małżonka sąd rodzinny może dokonać podziału majątku w toku procesu rozwodowego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania.

Czy powrót do poprzedniego nazwiska możliwy jest wyłącznie podczas procesu rozwodowego?

Nie. Małżonek, który zawierając związek małżeński zmienił nazwisko może powrócić do swojego dawnego nazwiska w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Aby powrócić do dawnego nazwiska należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem.

Facebook