Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Elbląg

2018-01-29 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Elbląg

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Elbląg

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Elbląg 

Budynek Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1,

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 15.00-19.00.
Pomoc prawna świadczona przez adwokata.
Punkt prowadzony przez Urząd Miejski.
tel. 55 236 43 76.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7.30-11.30,
Pomoc prawna świadczona przez adwokata.
Punkt prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej,
tel. 55 236 43 75.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 10.30-14.30,
Pomoc prawna świadczona przez adwokata.
Punkt prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej,
tel. 55 236 43 74.

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, czwartek: 11.30-15.30,
wtorek: 12.30-16.30,
piątek: 10.30-14.30.
Pomoc prawna świadczona przez adwokata.
Punkt prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej,
tel. 55 236 43 74.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Elbląg 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
ul. Winna 9,
pok. 315,
tel. 55 236 43 79.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.15-12.15.
Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego.
Punkt prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook